Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 1

Çöl resmi

Peygamberimizin Dilinden 40 Dua

İslam dünyasının en önemli peygamberlerinden biri olarak kabul edilen Hz. Muhammed (sav), yaşadığı dönemde pek çok güçlü dua ve öğütleriyle Müslümanları aydınlatmıştır. Peygamberimizin dilinden 40 dua, inançlı bir yaşam sürmek isteyen Müslümanlar için rehber niteliğindedir. Bu dualar, insanın Allah’a yönelişi, bağışlanma dileği, güç ve sabır isteği gibi çeşitli konuları kapsayarak Müslümanları hayatları boyunca güçlü bir manevi bağ içinde tutar.

1. Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke’l-masîr.
“Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 110; Tirmizî, “Deavât”, 13; İbn Mâce, “Dua”, 14)

2. Allahümme e’ûzü bi rızâke min sehatike ve bi muâfâtike min ‘ukûbetike ve e’ûzü bike minke lâ uhsi senâen ‘aleyke ente kema esneyte ‘ala nefsike.
“Allah’ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.”
(Müslim, “Salât”, 222)

Bunu da oku :  Sabah ve Akşam Duası

3. Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî’ı sahatike.
“Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.”
(Müslim, “Zikir”, 96)

4. Allahümme innî e’ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni. Ve e’ûzü bike mine’l-‘aczi vel-keseli. Ve e’ûzü bike minel cübni vel-buhli. Ve e’ûzü bike min ğalebetid-deyni ve kahrir-ricâli.
“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.”
(Ebû Davud, “Sâlat”, 367; Ayrıca bk. Buhârî, “Et’ıme”, 28, “Deavât”, 40¸ Tirmizî, “Deavât”, 70; Nesâî, “İstiâze”, 7, 8, 25)

5. Allahümme innî e’ûzü bike mine’l-fakri ve’l-kılleti ve’z-zilleti ve e’ûzü bike min en ezlime ev uzleme.
“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.”
(Buhârî, “Deavât”, 40; Ebû Dâvûd, “Vitr”, 32¸ Nesâî, “İstiâze”, 7, 8, 25)

6. Allahümme innî e’ûzü bike en edille ev üdalle,ev ezille ev üzelle ev ezlime ev uzleme ev echele ev yüchele ‘aleyye
“Allah’ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 112)

7. Allahümme innî e’ûzü bike mine’l-cübni ve e’ûzü bike min en uredde ila erzelil ‘umuri ve e’ûzü bike min fitneti’d-dünya ve e’ûzü bike min azabi’l-kabr.
“Allah’ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.”
(Buhârî, “Cihad”, 25; Tirmizî, “Deavât”, 113; Nesâî, “İstiâze”, 27)

Bunu da oku :  Duanın Kabul Olması

8. Allahümme innî e’ûzü bike min şerri ma ‘amiltu ve min şerri ma lem a’mel.
“Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.”
(Müslim, “Zikir” 65, 66)

9. Allahümme innî e’ûzü bike min fitneti’n-nâri ve ‘azabi’n-nari ve min şerri’l-ğına ve’l-fakri.
“Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.”
(Ebu Dâvûd, “Vitr”, 32)

10. Allahümme innî e’ûzü bike minel-cû’ı fe-innehû bi’sed-dacî’u ve e’ûzü bike mine’l-hıyâneti fe-innehâ bi’seti’l-bitânetü.”
“Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.”
(Ebu Dâvûd, “Vitr”, 32; Nesai, “İstiâze”, 19,20; İbn Mâce, “Et’ime”, 53)

Hz. Muhammed’in (sav) dilinden gelen 40 dua, bir Müslüman için manevi bir hazine niteliğindedir. Bu dualar, kişinin Allah’a yönelişini pekiştirmek, günahlarından bağışlanma dilemek ve hayatının her anında Allah’ın izinde olma çabası içinde olmak için birer vesiledir. Bu duaların sadece bireysel manada değil, aynı zamanda toplumsal bir bağlamda da güçlü etkileri vardır. Peygamberimizin (sav) öğrettikleri aracılığıyla, toplumun birbirine destek olması, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada yaşaması için dua etmek, Müslüman toplulukları arasında güçlü bir dayanışma sağlar.

5/5 - (1 vote)
Visited 21 times, 1 visit(s) today

Benzer yazılar

2 Thoughts to “Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 1”

  1. Ayşe Demir - Ankara

    Peygamberimizin (sav) 40 duası, günlük yaşantımda karşılaştığım zorluklara karşı güç bulmamı sağlıyor. Her bir dua, içsel bir yolculuğa çıkarak beni manevi olarak güçlendiriyor.

  2. İsmail Yılmaz - İstanbul

    Allah’a olan derin bağımı güçlendiren Hz. Muhammed’in (sav) duaları, hayatıma anlam ve huzur katıyor. Duaları okurken, bir Müslüman olarak içsel bir huzur buluyorum.

Leave a Comment