Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 4

dua-eden-eller

Peygamberimizin Dilinden 40 Dua

Hz. Muhammed’in (sav) dilinden çıkan 40 dua, bir Müslümanın Allah’a yönelişini ifade etmenin yanı sıra, insanın içsel dünyasını da derinlemesine keşfetmesine yardımcı olur. Bu dualar, içerdikleri anlamlar ve öğütlerle birlikte, kişinin iç huzurunu bulmasına, zorluklara karşı direncini arttırmasına ve manevi bir denge sağlamasına katkıda bulunur. Peygamberimizin bu duaları, tüm Müslümanların hayatlarına anlam ve değer katar.

31. Allahümme elif beyne kulubinâ ve aslih zâte beyninâ ve’hdinâ sübüle’sselâmi ve neccinâ mine’z-zulümâti ile’n-nûri ve cennibne’l fevâhişe mâ zahare minhâ ve mâ betane.
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.”
(Ebu Dâvûd, “Salât”, 182 )

32. “Allahümme aslih lî dinî ellezî hüve ‘ismetu emrî, ve aslih lî dünyâye elletî fîhâ meâşî, ve aslih lî ahireti elletî fîhâ meadî, vec ‘alil hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin, vec ‘alil mevte râhaten lî, min külli şerrin
“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.”
(Müslim, “Zikir”, 71)

Bunu da oku :  Çaresizlik Anında Okunacak Dua

33. Allahümmeğfirlî zenbî küllehü dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ‘ahirahu ve ‘alâniyetehu ve sırrehu .
“Allah’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla.”
(Müslim, “Salât”, 216)

34. Allahümme innî zalemtu nefsî zulmen kesîran ve lâ yağfiru’z zünûbe illâ ente feğfirlî mağfiraten min ‘indike, verhamnî inneke entel ğafûrur rahim.
Allah’ım! küphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin”
(Buhârî, “Ezan”, 149; Müslim, “Zikir”, 48)

35. Allahümme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî, ve ene ‘abdüke, ve ene alâ ahdike ve va‘dike m’esteta‘tü. Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü, ebûü leke bi-ni‘metike aleyye ve ebûü leke bi-zenbî, fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım.
İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni’metlerini i’tirâf ederim, günahımı da i’tirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin”
(Buhârî,”Deavât”, 2, 15)

Bunu da oku :  Cuma Duaları

36. Allahümmağfirlî hetîetî ve cehlî, ve isrâfî fî emrî, ve ma ente a’lemu bihî minnî, Allahümmağfirlî ciddî, ve hezlî, ve hataî ve ‘amdî, ve küllü zalike ‘indî, Allahümmağfirlî mâ kaddemtu ve mâ ahhartu, ve mâ esrartu ve mâ a’lentu, vemâ ente a’lemu bihî minnî, entel mukaddimu ve entel muahhir ve ente ‘ala külli şey’in kadîr.
“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla.
Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır.
Allah’ım! kimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle.
Öne geçiren de sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter.”
(Buhârî, “Deavât”, 60; Müslim, “Zikir”, 70. )

37. Allahümmeğsil hatâyâye bimâi’sselci ve’l-beredi ve nakki kalbî mine’l-hatâyâ kemâ nekkayte’sevbe’l-ebyeda mine’d-denesi.
“Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır.
(Nesâî, “Taharet”, 49; Ayrıca bk. Buhârî, “Deavât”, 38, 43 45; Müslim, “Zikir”, 49)

38. Allahümme innî es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve’l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahummec’al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine’l- mâil bârid.
“Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim.
Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.”
(Tirmizî, “Deavât”, 73)

Bunu da oku :  Peygamberimizin Dilinden 40 Dua - 1

39. Allahümme leke sumtü ve ‘alâ rızkıke eftartü
“Allah’ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”
(Ebû Dâvûd, “Savm”, 22)

40. Allahümme ahsin ‘âkıbetena fi’l-umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’dünyâ ve ‘azâbî’l-âhireti.
“Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.”
(Ahmed b. Hanbel, el Müsned, 4/181)

Hz. Muhammed’in (sav) öğretilerini içeren 40 dua, Müslüman bireylere hem kişisel hem de toplumsal bir manevi rehberlik sunar. Bu duaların içeriği, bir Müslümanın hayatını düzenleme ve yaşantısını Allah’ın rızası doğrultusunda yönlendirme konusunda önemli bir rol oynar. Ayrıca, bu duaların her biri, insanın içsel bir yolculuğa çıkmasını ve manevi olarak olgunlaşmasını sağlar. Hz. Muhammed’in (sav) dilinden gelen bu dualar, bir Müslümanın yaşamında anlam, huzur ve Allah’a olan bağlılık duygularını derinleştirir.

Visited 44 times, 12 visit(s) today

Benzer yazılar

2 Thoughts to “Peygamberimizin Dilinden 40 Dua – 4”

  1. Elif Arslan - Gaziantep

    Peygamberimizin (sav) duaları, bir Müslüman olarak beni sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarımı da düşünmeye yönlendiriyor. Bu dualar, hayatıma anlam katan birer rehber niteliğinde.

  2. Ahmet Tekin - Konya

    Bir Müslüman olarak, Hz. Muhammed’in (sav) duaları, günümüzdeki hızlı yaşam temposunda içsel bir dinginlik bulmama yardımcı oluyor. Her bir dua, benim için bir adım daha ileri gitmek demek.

Leave a Comment