Kıraatte Şâzz

kuran-okumak

Kur’an’ın mütevatir olan on kıraati (Kıraat-i Aşere)nin dışında kalan kıraatlerdir. Suyûtî ve Zerkeşî şâzz kıraati şöyle tarif ederler: “Mütevatir kıraatlere mahsus olan üç şarttan birisi eksik olursa o şâzzdır”[3] Mütevatir kıraatlere ait üç şart şunlardır: 1- Bir vecihden bile olsa Arapça’nın gramerine uygun olmalıdır. 2- Takdiren olsa bile, Hz. Osman’a nisbet edilen mushaflardan birinin resm-i hattına uygun olmalıdır. 3- Meşhur yedi ve on kurranın kıraatinden başka olsa bile, sahîh ve muttasıl bir senedle Rasûlullah (s.a.s.)’a ulaşmalıdır.[4] İşte bir kıraatte bu şartlardan birisi eksik olursa ona “şâzz kıraat” denir. Şâzz kıraate…

Read More

Kıraat İlmi

kuran-okuyan-cocuk

Kur’ân-ı kerîmin nasıl okunacağını bildiren ilim. Kıraat ilmi, Kur’ân-ı kerîmin yazıldığı gibi okunmasından ve tevatür yâni sağlam ve güvenilir haber hâlinde çeşitli okunuş şekillerinden bahseder. Faydası; Kur’ân-ı kerîmin kelimelerini telaffuz hususunda, hatâya düşmekten korumak; tahrif ve tağyirden (değiştirilmekten) muhafaza etmektir. Bu da, kıraat imamlarının (âlimlerinin) kıraatini bilmek ve birbirinden ayırmakla mümkündür. Bu ilim, Kur’ân-ı kerîme çok yakın alâkasından dolayı, dînî ilimlerin önde gelenidir. Kıraat ilmini öğrenmek ve öğretmek, müslümanlara farz-ı kifâyedir. Kıraatin başlangıcı ve esâsı, tevatüre yâni nakle dayanır. Kur’ân-ı kerîmi ilk okuyan, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Cebrail aleyhisselâm, her sene…

Read More