el-Halîm

el-halim

Yumuşak huyluluk sahibi, hilmi çok, acele ve kızgınlık ile muamele etmeyen… Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.” (Bakara, 235) “Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir.” (Hac 59) “Şüphesiz O, halîmdir, çok bağışlayıcıdır.” (Fatır, 41) “el-Halim” kelimesi Kur’an’ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan on birinde Allah’a izafe edilmiştir. “el-Halim” kelimesi tek başına kullanılmayıp altı ayette “bütün günahları bağışlayan” anlamındaki “el-Gafûr”, üç ayette “hakkıyla bilen” anlamındaki “el-Alim”, bir ayette “her şeyden müstağni olan, kendi dışındaki her şeyin O’na muhtaç olduğu varlık” anlamındaki “el-Gani”, bir ayette de “az…

Read More